Top 49 Apps Similar to Çelebiler Grup

Loading...
SG Buses 4.3.5
SG NextBus Pte. Ltd.
SG Buses is a Bus Guide for Singapore Android users withestimatedarrival timeFeatures:- load arrival time for SBS and SMRTbuses-show nearby bus stops- show bus routes- show bus stops inmap-search buses, roads, bus stops and bus stop no- bookmark busesandbus stopsThe app is FREE & supported by advertisements.Forbugs report, twitter.com/honcheng
PAÜ Mobile 1.5.0
PAÜ Mobil Android uygulamasına hoş geldiniz. PamukkaleÜniversitesiyemekhane yemek listesi, öğrenci girişi,duyurular,öğrencinotlarını görünteleme, etkinlikler gibi günceliçerikler mevcuttur.Kullanım için internet bağlantısınaihtiyaçduymaktadır.-iyileştirmeler yapıldıWelcome to PAI MobileAndroidapp. Pamukkale University cafeteria food list, studentinput,announcements, students note the view of the average,updatedcontent, such activities are available. It requires aninternetconnection to use.Improvements in was made
SOS Tablosu 1.2
Kerim Kürşat ÇEVİK
Sos Tablosu ve Sos Tablosu Programı İngilizceye yeni başlayanlaryada İngilizce cümle dizgisini ve zamanları anlayıpkullanmaktazorluk çekenler için alternatif bir sistem olaraktasarlanmıştır.Özellikle hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler içinve cümlekurmada zorlanan kişiler için faydalı olacaktır. Tabloyerdeki karotaşları gibi düşünülürse daha faydalı olur. Başlangıçnoktası 1bhücresi olarak düşünülmelidir. Bu hücrepresent/şimdi/geniş olarakdüşünülür. Dolayısı ile ileri doğru biradım atıldığında 1a hücresigelecek ama geriye doğru adımatıldığında 1c hücresi past/geçmişolacaktır. Bu durum genel itibariile diğer üç sütun için degeçerlidir.1. Sütun durum bildiren ve birfiil/eylem olmayanyapıları içerir.2. Sütun bir eylem bildiren basitzamanları içerir.(simple)3. Sütun bir eylem bildiren belirli birzaman ve süreklilikiçin kullanılan zamanları içerir. (Continuous)4. Sütun ise perfectzamanları içerir.Programa ilk başlayacakolanlar ayarlar bölümündensadece 1. Sütunu seçip oynarlarsaprogramın mantığını daha iyikavrarlar. Orada yetkinlik sağladıktansonra diğer sütunları tektek seçip hepsini kavradıktan sonrahepsini seçmelidirler. Programçalıştırıldığında 4lü tablo üzerinderasgele bir hücre seçipsizlere bir özne (I, you, he, she, it, we,you, they) ve pozitif(+), negatif (-) ve soru (?) durumlarındanbirini verir. Sizdenbeklenen programın sizlere seçtiği hücreye denkgelen zaman ilecümleyi 10 saniye içinde kurabilmenizdir. Eğer busüreden öncecümleyi kurduysanız sürenin dolmasını beklemeden“göster” tuşu ileoraya gelen cümleyi görüp aynı andaduyabilirsiniz. Programa yenibaşlayacak olanlar sistemi tamkavrayıncaya kadar 15er dakikalıksüreler içince olabildiğince hızlıbir şekilde mümkün olduğunca çokcümle kurmaya çalışmalıdırlar. Bubakımdan sistem kavranılıncayakadar “cevapla” tuşunu kullanmamaktafayda var. Programıkullanabilmek için genel itibari ile zamanlarıve zamirleri önkoşul olarak bilmek gerekmektedir. Sistemintasarımcısı VeyselŞenol tarafından program birçok grupta denenmişve olumlu sonuçlaralınmıştır. Programa başlamadan önce genellikle 4saatlik bir önhazırlık aşaması yapılmıştır. Bu süreç zarfındaİngilizce cümledizgisi, zamanlar ve zamirler hakkında genel bilgiverilmesiamaçlanmıştır.Table Table Sauces and Sauce Programbeginner orEnglish sentences into English and typesetting system isdesignedas an alternative for people who have difficultyunderstanding whenin use. Especially for students studying inpreparatory classes andwill be useful for people who havedifficulty formingsentences.Considering stones such as diamondsplace in the tablewould be more beneficial. 1b should be consideredas the startingpoint cell. These cells present / now / is widelybelieved.Therefore, a step forward when the next one thrown to thecell butwhen thrown backward step 1c cell paste / history will be.This isalso true for the other three columns with overallnominal.Column 1states and a verb state / non-action comprisesstructures.2. Whennotifying the column contains a simple action.(Simple)Column 3contains the time used for indicating a specifictime andcontinuity of action. (Continuous)Column 4 contains theperfecttime.The program will start in the first set from section 1only ifthey play better understand the logic of the program, selectthecolumn. Once you understand all the other columns byselectingindividual competence After providing there are alloptional.Whenthe program is run on a subject you select a randomcells on 4ltable (I, you, he, she, it, we, you, they) and positive(+),negative (-) and questions (?) Gives one of the cases. Youexpectedsentence by the time the program corresponding to the cellin whichyou choose to set is that you can in 10 seconds. If thesentencepending the expiration of time before this time if youhaveinstalled the "Show" button to see the sentence from there youcanhear at the same time.The program will begin on the new systembyup to 15 minutes to fully engage the period as quickly aspossibleshould try to establish very sentence. This way the systemuntilkavranılınca "answer" is useful to use the key.As with theoveralltime and pronouns are required to use the program as apreconditionto know.The designer of the system by Veysel Senolprogram has beentested in many groups and positive results. Beforestarting theprogram is often made a preliminary stage 4 hours.During thisprocess, the string of English phrases, are intended togivegeneral information about the time and pronouns.
Okulogic 1.1.5
Özel Sezin Okulu
Özel Sezin Okulu Okul Yönetim Sistemi olan Okulogic sistemininvelive öğrenci modüllerini içermektedir. Özel Sezin OkuluBilişimTeknolojileri Bölümü tarafından geliştirilen bu uygulamailevelilerimiz ve öğrencilerimiz okulumuzdaki tüm süreçlerimobilcihazlarından takip edebileceklerdir.Detection of PrivateSchoolSchool Management System, which includes parents andstudentsOkulogic system modules. Private Sezin School ofInformationTechnology parents with this application developed bytheDepartment of our school and our students will be able tofollowall the processes from mobile devices.
YDS Kelime Cepte 1.1
Barış Aycin
YDS Kelime Cepte uygulaması ile hazırlanmış olduğunuzYDS,YÖKDİL,TOEFL, IELTS ve IBT gibi ingilizce yabancı dilsınavlarınayönelikingilizce kelime dağarcığınızıgeliştirebilirsiniz.Uygulamadatoplamda 1020 adet ingilizce kelimebulunmaktadır. Testsorularındakelimelerin Türkçe anlamlarıverilerek ingilizcekarşılıklarınındoğru olarak bilinmesiistenilmektedir. Testler 2bölümdenoluşmaktadır.1.Günlük KelimeTestiBu bölüm 10’ar soruluktoplamda102 alt bölümden oluşmaktadır.Her bir alt bölümünaçılabilmesiiçin bir önceki alt bölümden minumum%70 oranındabaşarılı olmanızgerekmektedir.2.Rastgele SorularBubölümdekisorular 1020 soruarasından rastgele seçilir.Öğrendiğinizkelimeleridaha sonratekrar görebilmek için öğrendim butonuileişaretleyerek“Kelimelerim” bölümüne kaydedebilirsiniz.Ayrıca“İstatistikler”bölümünden başarı durumunuzugörebilirsiniz.YDS YDSyou areprepared with the application in WordMobile, YÖKDİL, TOEFL,youcan improve your English vocabulary forEnglish language examslikeIELTS and IBT. There are a total of 1020pieces practiceEnglishwords. Turkish meanings of words given inEnglish testquestionsare requested to know the correct response.The testconsists of 2parts.1.Günlük Vocabulary TestThis partconsists of atotal of 102sub-section 10 of questions. From aprevioussub-section in orderto open the bottom of each section youmust beminimum 70% successrate.2.Rastgel QuestionsThe questions inthissection are selectedat random out of the question in1020.markingthem with the wordsthat you learned later learnedbutton again tosee "My Words"section can save. In addition, the"Statistics"section of thesuccess you can see your status.
Tripshot 1.35
Tripshot
Tripshot allows passengers to view schedules, plan trips,setnotifications, and view the real time status oftheirorganization's vehicles.
Open Canal Map 1.22
Tom Sapey
Free UK Canal and River map for Android – created throughusercontribution and Canal and River Trust Map Open Data.This isnotOpenStreetMap - this is a UK canal map created using open dataanduser contribution.The map is generated by users - pleaseaddmissing items to the map. As of writing over 700 markers havebeensubmitted by users to this map. Laundrettes have been afavouritealong with nice mooring spots, some hidden gems likeprivatemoorings who'll let you use their elsan, have been added tothismap. Contribute to the map via the website - search 'OpenCanalMap' or follow the link below.The map will auto update whennewthings are added - the import process in runmonthly.Happyboating...
ICS Starter24 1.7.3
IT Starter24
System wspierający komunikacje z siecią PartnerówStarter24.Thesystem supports communication with network partnersStarter24.
University Center 1.0.4
Frogparking Ltd
Need to find your way to University Center? Then grab thisapp!Features include: - real-time parking availability- easilyfindwhere free spaces are available - directions to all ofourconvenient parking locations - locations and information for allofour retailers - check our parking rates before you arrive -easilyremember where you have parked your vehicle with "Find MyCar"
Zenithmaps 1.2.1
Zenithmaps
Outdoor and adventure maps for mountains andeco-touristicdestinations in Romania.
ae.gov.moccae.seniar 1.1
This is the first navigation mobile application in theUnitedArabEmirates. You can use the application to search byMakaninumber,Onwani number, Postal Code number, or the nameofthedestination.No need to download many navigationapplications,youcan now download only one to easily search the UAE.
TrackSmart 4.3
Savvas Kyriacou
This is mobile application which users of TrackSmart system canuseto view his vehicle on the map.
FARINGWELL 1.2.3
FARINGWELL B.V.
The free FARINGWELL App ensures you have insight in the securityandlogbook capabilities of your vehicle easily and at yourfingertips.In addition to the current position of your vehicle,you will alsofind the information at hand in case of emergenciesto act quicklyand correctly. The Start-Block function can be usedeasily and atany time to control the posibility to (re)start thevehicle ifrequired. Security: -Live coverage of your vehiclethroughout Europe-Remote use of the Start-Block function* -Statusof disabledvehicle(s) -Ignition on/off display -Speed at lastposition display-ID-code control room -Direct contact with controlroom 24/7 TripsAdministration *: -Latest trips shown -DirectlyadjustBusiness/Private trip-listing -Show driven route General:-Breakdownfunction with position data -News -Contact -E-AccountThe FARINGWELLApp is available for free.* Some features require atechnicalprovision in the vehicle and must be owned solely by theelectedmembership present
Colectivos Río Cuarto 3.0.5
Tec-Pro
"Colectivos de Río Cuarto" Se trata de una aplicación sencillayfácil de usar la cual contiene todos los horarios y recorridosdetodas las lineas urbanas e interurbanas de la Ciudad de RíoCuarto,Córdoba, Argentina."Collective Río Cuarto" It is a simpleand easyto use application which contains all the schedules androutes ofall urban and interurban lines of the city of Rio Cuarto,Cordoba,Argentina.
Facilities 1.7.0
SPCWARE, LLC
Facilities provides employees with easy navigation oftheircompany’s office space(s), saving everyone time and energy intheworkplace. Employees can search and navigate to specificconferencerooms, co-workers, break rooms, printers, and more.Facilitiesprovides information about these locations as well, suchas size ofconference room and accommodations, printer numbers andmany othercategories that can be configured on the map of eachfloor. IT caneasily search and navigate to specific employees’desks/officeswhen needed, saving a ton of time. Visitors from otheroffices whoare unfamiliar with the space can easily navigate theoffice aswell. Time is money and with Facilities, your employeeswill spendless time searching for each other, conference rooms,printers, andmore, leaving more time available for their mainresponsibilities.
ONI system 1.7.0
NAM system
The ONI system app displays the most important assets data.Afterlogin in the ONI system you gain access to view:- lists ofassets,-actual assets positions,- Google traffic near the asset,-list oftrips (logbook),- routes driven by the asset,- navigation totheactual asset's position,- detailed states of the asset(e.g.temperature, battery charge level, trip type etc.),-charts:battery charge and measured temperatures.
Sultanmarketim 0.2.0
Nebil Yazılım
Bir çok şubesiyle kaliteli bir hizmet sunan Sultan Market bumobiluygulama ile siz değerli müşterilerine kolaylıksağlayacakyenilikler ortaya koymaktadır.Puankart sahibi olan tümmüşterilersistemde kayıtlı olan bilgileri ile giriş yaptıktan sonrayapmışoldukları alışverişleri listeleyebilir, Alışverişdetaylarınıgörebilir,Puankartına ait olan barkodu okutarak çok dahahızlıalışveriş yapabilir,Güncel indirimlerden anında haberdarolarakekonomik alışverişin tadını çıkarabilir,Kampanyalarımızakatılarakhediyeler kazanabilir,Kendisine en yakında bulunan SultanMarketşubesini öğrenebilir.** Bu mobil uygulama Nebil YazılımtarafındanNEBmobİL uygulaması olarak geliştirilmiştir. NEBmobİLuygulamalarıile pratik ve alışverişlerde yeniliklersunulmaktadır.Suna Un aquality service with many branches SultanMarket revealsinnovations that provide convenience to our valuedcustomers withthe mobile app.With all customer information storedin the systemthat have Puankart shopping lists can be made afterthey havelogged in,Shopping can see the details,by scanning the barcodebelonging to Puankart shop much faster,Enjoy discounts areaware ofcurrent economic exchange,gifts can be won by participatingin ourcampaign,You can learn the Sultan Market nearest branch.**Thismobile application was developed by Nabil as nebmobilapplicationsoftware. innovation and practical shopping withnebmobilapplications are presented.
MEB Şube Müdürlüğü Sınavı - 2018 1.7
M.Emin ŞAHİN
MEB Şube Müdürülüğü hazırlık uygulamamız, siz değerlieğitimciarkadaşlarımızın yoğun çalışma temposunda içeriğekolaycaulaşabilmeniz amaçlanarak tasarlanmış bir mobil uygulamadır.✪Kredi Kartı kullanmak istemiyorsanız Satın alma işleminianlaşmalımağazalardan yapabilirsiniz. Anlaşmalı mağazalar için>https://play.google.com/intl/tr_tr/about/giftcards/#giftcards-retailers✪✪✪UygulamaSayesinde,✪✪✓ Kullanıcının Genel Kültür Kapsamındakigüncelbilgilere anlık ulaşmasını sağlar.✓ Kullanıcıyı bilgikirliliği vekalabalıklığından kurtararak sınavda çıkması enmuhtemel Güncel veGenel Kültür bilgilere ulaşmasını sağlar.✓ Ceptelefonu yanındaolduğu sürece ders çalışabilme, önemli bilgileritekrar edebilmeimkanı sağlar.✓ Bildirim ile gelen soru – cevapbilgiler yardımıylaöğrenilen bilgilerin pekiştirilmesinisağlayarak kalıcılığıartırır.Uzman bir kadro tarafından hazırlananuygulamamıza ilişkingörüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızıdiliyor,katılacağınız sınavda başarılarınıza katkı getirmesinidiliyoruz.13Ocak 2018 tarihinde güncel mevzuat dikkate alınarakhazırlanmıştır.✪Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin GörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle AtanmasıHakkında Yönetmelik12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı ResmîGazete’de yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin12’nci maddesindegörevde yükselme yoluyla atanacaklar içinyapılacak yazılı sınavyazılı sınav soruları atanılacak kadronunnitelikleri dikkatealınarak aşağıdaki konular arasındanhazırlanacağı hüküm aytınaalınmıştır;a) Türkçe dil bilgisi,b)Yönetimde insan ilişkileri veiletişim,c) Yönetim, liderlik veorganizasyon,ç) İnsan hakları vedemokrasi,d) Yönetimde etik,e)Türk idare sistemi,f) Protokolkuralları,g) Atatürk İlkeleri veİnkılap Tarihi,ğ) Genel kültür,h)T.C. Anayasası,✦ 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu✦ 1739 sayılıMillî Eğitim Temel Kanunu,✦222 sayılıİlköğretim ve Eğitim Kanunu,✦652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun HükmündeKararname,✦ 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerininYargılanması Hakkında Kanun,✦ 5018 sayılı Kamu MalîYönetimi veKontrol Kanunu,✦ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,✦ 4734sayılı Kamuİhale Kanunu,✦ 4735 sayılı Kamu İhale SözleşmeleriKanunu,✦ 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,✦ 5442 sayılıİlİdaresi Kanunu,✦4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve TopluSözleşme Kanunu,✦5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ilebunlara bağlımevzuatKırılmalar/Hatalar:*Eğer Uygulamayı yüklediktensonrakırılmalar, kapanmalar olduğu anda bizeraporedilmektedir.*Uygulamayı güncel tutmakta ve otomatikgüncellemeleruygulamaktayız.-505- Hatası (lolipop)505 hatası ilekarşılaşanlarlolipop sürümlerinden kaynaklanan bir hatadır. Buhatayıalanlar"Ayarlar > Uygulamalar > Google Play Store>Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle"işleminigerçekleştirerektekrar deneyebilir sorun hala devam ediyorsa googlegeri iadesüresi içerisinde iade edebilir.Sorun telefonsürümüylealakalıdır.Ministry of Education Branch DIRECTORATE ourpreparationapp, you can easily reach valuable content on the hardwork of oureducators is a mobile application designed intentionallymadefriends.✪ You can purchase from the contracted stores you donotwant to use a credit card. Negotiated forstores>https://play.google.com/intl/tr_tr/about/giftcards/#giftcards-retailers✪Butthanks ✪✪Uygul, ✪✪✓ it provides a snapshot of currentinformationreaching the user within the scope of the generalculture.✓ Userinformation from stopping pollution and crowding outthe examinationprovides the most probable date and General Cultureaccessinginformation.✓ Ability to work as long as the course isnext to themobile phone, allows important information to be ableto again.Thequestion with ✓ Notification - improves retention byprovidinganswers to reinforce the information learned with thehelp ofinformation.Expert opinion on the application prepared byour staffand wish to share your review with us, we wish to bringyourcontribution to your success will participate in the exam.OnJanuary13, 2018 has been prepared taking into account thecurrentlegislation.✪ The staff of the Ministry of NationalEducationPromotion, Change of Title Copies published by theAppointment andRelocation Regulation on 12.10.2013 in the OfficialGazette No.28793 dated and entered into force. written exam will bemade forthe said Regulation to be appointed by the rise consideringthenature of the duty in Article 12 of the squad will atanılwrittenexam questions are prepared from the following subjects willbetaken into ayten provisions;a) Turkish grammar,b) Thehumanrelations and communication,c) Management, leadershipandorganization,d) Human rights and democracy,d) Managementethicse)The Turkish administrative system,f) Protocol rules,g)Principlesand History of Turkish Revolution,i) General culture,h)T. C.Constitution,✦ 657 Law✦ National Education Basic Law No.1739,✦ 222sayılıilköğret and Education Act,✦ Ministry of EducationNo. 652Decree Law on the Organization and Duties,✦ Law No. 4483 ontheTrial of Civil Servants and other Public Officials,✦ 5018PublicFinancial Management and Control Law,✦ State Tender Law No.2886,✦Public Procurement Act 4734,✦ 4735 Public ProcurementContractsLaw,✦ Right to Information Act No. 4982,✦ 5442sayılıilAdministration Law,✦ 4688 Public Servants Trade UnionsandCollective Bargaining Act,✦ 5580 Private Education InstitutionsActlegislation relating to themBreaks / Errors:* If the breakafterinstalling the application, as soon as the closure arereported tous.* Application and we undertake to keep up to date andautomaticupdates.-505- Error (lollipop)Who encounters 505 error isan errorresulting from the lollipop version. This errorareas"Settings>Applications> Google Play Store> ClearCache and ClearData"If the performing operations can retry theproblem still ableto return in time return to google.The problem isrelated to thephone version.
easycoPro 2.1
ibaysoft Yazılım A.Ş.
Bu uygulama ile işletmenizin anlık, tarihselolarakdurumunugörüntüleyebilir. Tüm verilerinizeulaşabilirsiniz.Snapshotof yourbusiness with this application, youcan viewhistoricalsituation.You can access all your data.
Sundar Gutka Minor Bug Fixing.
Amanpreet Singh
We tried to include as much banis and features to serve themostsadh sangat as possible. Please respectfully cover your headandremove your shoes while using this app. Currently includedBanis: *Gurmantar * JapJi Sahib * Shabad Hazare * Jaap Sahib *ShabadHazare Patshahi 10 * Svaiye * Svaiye (Deenan) * Akaal UstatChaupai* Chaupai Sahib (3 different lengths) * Anand Sahib * Basantki Var* Lavaa * Ath Chandi Chariter * Chandi di Var * Shastar NaamMala *Asa di Var (With saloks) * Rehras (3 different lengths) *Ramkaliki Var * Aarti-Aarta (3 different lengths) * Jaitsri ki Var*Sohila Sahib (3 different lengths, including rakhiya de shabad)*Ardas * Bhagauti Astotr * Baarehmaha * Akal Ustat * Salok M:9*Sukhmani Sahib * Sukhmana Sahib * Bavan Akhree * Sidh Goshtandmuch more.
Spartan Connected Care 2.3
Spartan Motors Apps
Spartan Connected Care is the Official App for owners ofvehiclesbuild upon Spartan Chassis. Access Information, ServiceCenters,Training, Pre-Trip Inspection Checklists, Key Contacts,Shows andRallies and more. All through this single App.Informationprovidedthrough the Spartan Connected Care App is subject tochange.
Yasin Suresi 1.1
Nebi Sarıgül
Yasin Suresi okuyup, anlamını, mealini ve Türkçe - Arapçaokunuşunuburada bulabilirsiniz. Ayrıca yasin suresi dinleyebilir,dinlerkengörsel olarak takip edebilirsiniz. Yasin Suresi Arapça veTürkçeOkunuşu, Yasin Duası, Yasin Suresi Meali, Tefsiri, Fazileti,Önemi,Yasin Suresi Merak Edilenler ve Yasin Suresi ile ilgiliHadisleribu uygulama ile internet olmadan kolaycaerişebilirsiniz.Surahreading, meaning, meaning and Turkish - Arabicreading you can findhere. In addition, you can listen to surahYasin, you can followwhile listening to the audio.Surah Arabic andTurkish recitationsof Yasin prayer, Qur'an Recitation, Commentary,Virtue, importance,Hadith related Surah worry Picks and Surah withthis app you caneasily access without the internet.
GroundScope 1.2.0
Groundscope
Our core mission is to provide a service which is easy to book,safeand reliable and reduces costs for our customers. We aim toenhancethe user experience for booking  ground transportation byleveraging our continuous innovation and high qualitycustomerservice as well as providing quantifiable savings throughourconsolidated buying power and business processes. Our easy touseonline booking solutions help companies and their employeescontrolcosts, save time and boost productivity by streamlining thewholebooking and invoice management processes. 
MyUTHM 1.2.0
Features:Guest (public) access are now available andprovidesinformation such as:- About UTHM- Admission- CampusFacilities-Online Services- News- Events- Contact InformationUTHM'sstaff cancheck their personal info such as- Biodata- DailyAttendance-Annual Leave- Movement- SalaryOther than that, UTHM'sstaff cansearch for registered- Student- VehicleIn addition, aStaff VirtualID using QR Code is also provided for futureapplications.We needyour feedback & suggestions for future appenhancement. Send itto it.uthm[at]gmail.com /azamudin[at]uthm.edu.my
DroneBlocks 2.0.1
Unmanned Airlines
This is an early preview of DroneBlocks for Android with supportforTello. We will be adding support for other DJI aircraft similartoour iOS version. Please stay tuned. You can access ourprogrammingcurriculum at: https://learn.droneblocks.io
Alfa Tutorials 1.0.37.1
Education Media
Connect with Alfa Tutorials in an efficient and transparent manner
MyHEC - Students App 2.6.9-d9791f0d2
HEC Paris
MyHEC main features Timetables – view your course timetablesGrades– have a look to your grades Library – view your Libraryaccount,books available, postpon a lone Locations – find your wayaroundLSE buildings, locate place to eat or students servicesClassrooms– Find classrooms and schedules of the day News – viewandsubscribe to news feeds Pocket Guides – handy guides toservicesand facilities at HEC Transport information – train andbusschedules Tags: HEC Paris, Business school, Campus, SchoolofManagement, Master, MBA, Executive MBA, AppScho
UQnav 2.4.7
The University of Queensland
UQnav is a free mobile application that contains searchable mapsofUQ's campuses. Enter your destination and UQnav will show youwhereit's located. Students, staff and visitors can use UQnav tohelpfind lecture theatres, laboratories, school and facultyoffices, aswell as where to grab a coffee, have a bite to eat orcatch up withfriends. UQnav uses Google Analytics to collectanonymousinformation about how the app is used, to help UQ improvethe app.
Imigani 1.0
Somen
Imigani NyarwandaApplication ifite imigani nyarwanda
Learn Spanish Free Offline For Travel 1.1
ASI Edu
Learn Spanish is an application developed bySpanishlanguageexperts.This is a pocket communication dictionary,used inoffices,schools, amusement parks, shopping centers,airports, busstations,train stations, tourist attractions. ..It'sfree to learnSpanishwithout internet connection.Features:1. Sortthreads bytopic foruse in many situations2. Suggest common andcommon termsofcommunication3. Standard pronunciation guide inSpanish4.Recordyour voice5. Create your favorite word list
NewLife.Church 3.8.0
Subsplash Inc
This app is packed with powerful content and resources to helpyougrow and stay connected daily. With this app you can:- WatchLIVEservices- Online Giving- Join our Online Campus- Watch orlisten topast messages- Watch or listen to "The Daily Word" - Signup forevents- Stay up to date with push notifications- Shareyourfavorite messages via Twitter, Facebook, Instagram oremail-Download messages for offline listening
Memoranda 1.0.8
Jorge Araya Vásquez
Memoranda virtual para alumnos o apoderados de laScuolaItalianaAlcide De Gasperi de La Serena.Alumnos:- Listado depruebasytemarios- Registro de notas personal- Recordatorios-HorariodeclasesApoderados:- Listado de pruebas ytemarios-Comunicaciones-Autorizaciones (ej: salidas a terreno uotraactividad)-Justificación (ej: enfermedad)- Retiro anticipado(ej:consultamédica)- Solicitar entrevista con profesores- HorariodeclasesSitienes problema en el ingreso, solicitar los datosensecretaríadel colegio.Virtual Memoranda for students or parentsofthe ScuolaItaliana Alcide De Gasperi of La Serena.Students:-Listof testsand syllabi- Record personal notes-Reminders-ClassscheduleGuardian:- List of tests andsyllabi-Communications-Authorizations (eg field trips or otheractivity)-Justification(eg disease)- Early retirement (egmedicalconsultation)- Requestan interview with teachers- ClassscheduleIfyou have problem inincome, request data secretarialschool.
Madhyasth Darshan Paribhasha Sanhita 1.1
Galaxy WebLinks Inc.
Madhyastha Darshan Jeevanvidya dictionary for referencewhilereadingthe Darshan, Shastra & Vaad
Çerkezköy Bakış 4.8.0
TE Bilişim
Çerkezköy ve civarına ait güncel ve doğru haberleritakipedebilirsiniz...You can follow current and accurate newsofÇerkezköy ...
HES STUDENT 1
Sonet Microsystems Pvt Ltd
This app is developed for the students of HES where theycanviewtheir Profile, Notice, Assignment, Diary,Attendance,Fee,Assignment, Syllabus, Transport, Homework, News,PTM.
Immanuel Home 3.8.0
Subsplash Inc
The Immanuel Home app gives you easy access to news, events,blogsand more! You’ll also be able to stream the Sunday serviceliveright from the app, or access past messages, completewithdiscussion questions for your family or small group! The app istheperfect way to stay in the loop and up to date on everythingthat’shappening at Immanuel.The Immanuel Home App was created withtheSubsplash App Platform.
Portuguese Grammar Essentials 1.5
MDonch
Designed to help students of the Portuguese Languagereviewessentialgrammar topics.Main Features: • ComprehensiveGrammarTopics • QuickReference Tables for Verb Conjugations • NoAds •Completely Free •Works Offline • Quick Access toSpecificSubtopicsList of topics: ◦Orthography ◦ Articles ◦ Nouns◦Adjectives ◦ Adverbs ◦ Prepositions◦ Pronouns ◦ Verb Variations◦Regular Verbs ◦ Auxiliary Verbs ◦Irregular Verbs ◦ Conjunctions◦Numbers, Time, DatesOther features:▪ Quick navigation links atthetop of each lesson. ▪ Suggest newstudy topics for thedevelopersto add. ▪ View a list of recommendedstudy materials toassist yourlearning.
UBIS 1.5
Istanbul Aydin University
Istanbul Aydin Universitesi Ogrenci Bilgi SistemiAndroiduygulamasi; UBIS uzerinden yapabildiginiz hemen hemen tumislemlerimobil olarak yapmanizi saglamak icin tasarlanmistir.Kurulum,kullanim ve sorulariniz icin destek sayfasiniziyaretedebilirsiniz.Istanbul Aydin University Student InformationSystemfor Android apply; Although performed on UBIS from yourmobile asalmost all transactions are designed to insure that youmake.Installation, use, and for any questions, please visit thesupportpage.
UFABC 1.0.1
Universidade Federal do ABC
Serviços:- Últimas notícias;- Eventos;- Cardápio SemanaldoR.U.;-Linhas e rotas dos fretados;- Agenda de contatos;-Acessoaluno:Minhas Disciplinas (Graduação).Services:- Latestnews;-Events;-Menu weekly U.K. .;- lines and routes ofcharter;-ContactDirectory;- Access student: My Courses(undergraduate).
Clubies 4.0
A4C sprl
Vous voulez convoquer des joueurs pour un match?Battre le rappeldevotre unité scout?Organiser une journée du personnel?Clubies,c’estun portail web et une appli capables d'organiser lesévénements devotre tribu. Petits et grands.Clubies est un «facilitateur de vie» à disposition des clubs sportifs,associations, entreprises ouinstitutions.Clubies permet de fairemieux circuler l’informationentre les membres et lesresponsables.Want to summon players for amatch?Drum up your scoutunit?Organize a staff day?Clubies is a webportal and an app capableof organizing events in your tribe. Youngand old.Clubies is a "lifefacilitator" available to sports clubs,associations, businesses orinstitutions.Clubies allows for betterflow of information betweenmembers and leaders.
Learn Indonesian Free 2.0
MetaLanguage
Learn Indonesian is a simple app for anyone who wishes tolearnIndonesian fast and easy. It is perfect for beginners andadvancedusers. Recommended for those who wish to traveltoIndonesia.Features: *High quality translations made byIndonesiancitizens*Create your own favorite list*No Internetconnectionneeded
SIB Luz 1.0.31
Atos6
Somos uma organização religiosa, sem fins lucrativos, criadacomoobjetivo de pregar o evangelho e realizar obras sociaisjuntoàComunidade, colaborando com a sociedade.We areareligiousorganization, non-profit organization created in ordertopreachthe gospel and perform social work with thecommunity,contributingto society.
Ultrasound A-Z 2.1.1
Medico_Guide
The first ultrasound apps that comprised wholeultrasoundexamination with cases, images of pathologicalmanifestation,ultrasound report and conclusive finding. It giveguide on how towrites the ultrasound report, commenting on thepathologicalfinding, and conclusive finding of the ultrasoundimages. All most200 cases/topics were discussed among the followingpart:Ultrasound Physics Obstetrics Ultrasound GynaecologicalultrasoundAbdomino-Pelvics Ultrasound Peadiatric Scan OpthalmicUltrasoundBreast Ultrasound Chest Ultrasound Cardiac Scan ProstateScan
PASINGO 1.6
Pasingo uygulaması ile tüm Üye Cafe, Restoran veKafeteryalarındasipariş vermek çok kolay!Yakınındaki Üye işyerinibul, siparişinioluştur, Pasingo ödemeni yap, yerinde teslim al veyaadresine iste!Puan kazan.. Pasingo ile ödeme çok kolay ve hızlı;Kredi kartınıbir kere gir, sonrasında seç ve öde.Ayrıca, Üyeişyerlerinde karekodunu göster hızlı ödeme yap. Güvenlik sorunuyok; Kredi kartıbilgileri cep telefonunuz üzerinde saklanmamaktaolup, Türkiyeiçinde faaliyet gösteren, VISA ve MASTERCARDsertifikalı, CARDTEKkart saklama sistemlerinde tutulmaktadır.Pasingo uygulaması sadeceanlaşmalı Üye işyerlerindegeçerlidir.Pasingo application by allMember Cafe, Restaurant andvery easy to order in thecafeteria!Members found near theworkplace, in order to form, madethe payment Pasingo, place ofdelivery or want to! Earn points.. payment by Pasingo veryeasy and fast; Enter once thecredit card and pay at select post.Inaddition, the frame codeshown in the Merchants make quickpayment. No safety problems;Credit card information is beingstored on your mobile phone, whichoperates in Turkey, VISA andMasterCard certified, it is kept inCARDTEK card storagesystem. Pasingo application is valid onlynegotiated Memberestablishments.
The Visible Bunny 1.0
This app allows users to view different aspects ofthebunny'sanatomy to fit their needs. It is especially useful forasurgeonto show clients where and they might be working byturningonparticular layers of the bunny's anatomy. Alongwithshowingdifferent views of the anatomy, this app also allowstheuser todraw on top of the image. This feature can aid the userincirclingcertain parts of the anatomy, or writing text. Thereisalso a saveimage feature that allows the user to save viewstotheir device,which can be sent via email or text at a laterdate.These imagesare saved in a folder called The Visible Bunny intheAndroidpictures folder.
M-SALM 2.5.0
Vi Agroforestry
The aim of M-salm is to improve the capacity of Vi Agroforestryandpartner organisations to via mobile devices enhance monitoringandevaluation system for traceability and accuracy of results,improvedissemination of information to farmer groups andimproveaccessibility of manuals and guidelines by field officersandcommunity facilitators. It therefore focuses on web-basedknowledgemanagement system, the dissemination of information viamobiledevices and digital content for enhanced professionaldevelopmentin order to strengthen the effectiveness of ruraldevelopmentprograms. This will lead to Vi Agroforestry increasingtheproportion of households that implement agroforestryandsustainable agricultural land management (SALM)practices.Increased implementation of SALM will improve thelivelihoods oftens of thousands of rural households, mitigating theeffects ofclimate change and build resilience to climate change inlocalcommunities.
R.D. Classes 1.0.37.1
Education Media
Connect with R.D. Classes in an efficient and transparent manner
BLDG 28 Church 3.8.0
Subsplash Inc
Welcome to the official BLDG 28 Church app! Check out all kindsofinteresting content and share it with friends viaFacebook,Twitter, or email - sermons, blogs, events, social media,andgiving. For more information about BLDG 28 Church, pleasevisitwww.bldg28.com.The BLDG 28 Church App was created withtheSubsplash App Platform.
counter counter