1.0.3 / December 19, 2016
(4.3/5) ()
Loading...

Beschreibung

Die program berei leerders voor virJaarlikseNasionale eksamens in Graad 4 Wiskunde vir die Republiekvan SuidAfrika.

Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jarevanassessering.
Die leerder het n keuse om 'n voorbeeld toets te doen of omtekonsentreer op sekere kategoriee soos : Groter of Kleiner, OptelenAftrek, Maal en Deel en ook Woord probleme.

Die program randomeer elke vraag en verskaf antwoorde inmultikeuseformaat.
Leidrade kan verskaf word vir woord probleme.

Die lang optel, lang maal en lang deel vrae, help leerders op'nstapsgewyse manier om die somme te doen, en sommer maklik baasteraak.

Daar is 23 verskillende vraagtipes in die huidige weergawe, metmeerom te kom.

Hou asseblief U program op datum vir die nuutste vrae.
Let wel hierdie is 'n program wat verniet is, watadvertensiesbevat.
The programpreparesstudents for Annual National examinations in Grade 4Mathematicsfor the Republic of South Africa.

The program contains examples of questions asked in previousyearsof assessment.
The learner has a choice to make an example test or toconcentrateon certain categories such as: Larger or smaller,Addition andSubtraction, Multiplication and Division and alsowordproblems.

The program randomeer each question and provide answers inmultiplechoice format.
Clues can be provided for word problems.

The long summing long time and long part questions, help studentsona step by step way to do the math, and just to easilymaster.

There are 23 different types of questions in the currentversion,with more to come.

Keep Your application date for the latest questions.
Note this is a program that is free, thatcontainsadvertising.

App Information GOBE Graad 4 Wiskunde

 • App Name
  GOBE Graad 4 Wiskunde
 • Paketname
  air.GOBEGraad4Wiskunde
 • Updated
  December 19, 2016
 • Datei
  Undefined
 • Erforderliche Android-Version
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.3
 • Hersteller
  GO & BE Programming
 • Installationen
  500 - 1,000
 • Price
  Kostenlos
 • Kategorie
  Education
 • Hersteller
  Visit website Email [email protected]
  GOBE Programming 4500 Hwy 57 Apartment 837 Ocean Springs Mississippi 39564
 • Google Play Link

GO & BE Programming Zeig Mehr...

GOBE Graad 1 Wiskunde 1.0.5 APK
GO & BE Programming
Die program berei leerders voor vir JaarlikseNasionale eksamens in Graad 1 Wiskunde vir die Republiek van SuidAfrika.Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jare vanassessering.Die leerder het 'n keuse om 'n voorbeeld toets te doen of om tekonsentreer op sekere kategoriee soos : Groter of Kleiner, Optel enAftrek, Maal en Deel en ook Woord probleme.Die program randomeer elke vraag en verskaf antwoorde in multikeuseformaat.Leidrade kan verskaf word vir woord probleme.Daar is 17 verskillende vraagtipes in die huidige weergawe, metmeer om te kom.Hou asseblief U program op datum vir die nuutste vrae.Let wel hierdie is 'n program wat verniet is wat advertensiesbevat.The program preparesstudents for Annual National examinations in Grade 1 Mathematicsfor the Republic of South Africa.The program contains examples of questions asked in previous yearsof assessment.The learner has a choice to make an example test or to concentrateon certain categories such as: Larger or smaller, Addition andSubtraction, Multiplication and Division and also wordproblems.The program randomeer each question and provide answers in multiplechoice format.Clues can be provided for word problems.There are 17 different types of questions in the current version,with more to come.Keep Your application date for the latest questions.Note this is a program that is free that containsadvertising.
GOBE Graad 4 Wiskunde 1.0.3 APK
GO & BE Programming
Die program berei leerders voor virJaarlikseNasionale eksamens in Graad 4 Wiskunde vir die Republiekvan SuidAfrika.Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jarevanassessering.Die leerder het n keuse om 'n voorbeeld toets te doen of omtekonsentreer op sekere kategoriee soos : Groter of Kleiner, OptelenAftrek, Maal en Deel en ook Woord probleme.Die program randomeer elke vraag en verskaf antwoorde inmultikeuseformaat.Leidrade kan verskaf word vir woord probleme.Die lang optel, lang maal en lang deel vrae, help leerders op'nstapsgewyse manier om die somme te doen, en sommer maklik baasteraak.Daar is 23 verskillende vraagtipes in die huidige weergawe, metmeerom te kom.Hou asseblief U program op datum vir die nuutste vrae.Let wel hierdie is 'n program wat verniet is, watadvertensiesbevat.The programpreparesstudents for Annual National examinations in Grade 4Mathematicsfor the Republic of South Africa.The program contains examples of questions asked in previousyearsof assessment.The learner has a choice to make an example test or toconcentrateon certain categories such as: Larger or smaller,Addition andSubtraction, Multiplication and Division and alsowordproblems.The program randomeer each question and provide answers inmultiplechoice format.Clues can be provided for word problems.The long summing long time and long part questions, help studentsona step by step way to do the math, and just to easilymaster.There are 23 different types of questions in the currentversion,with more to come.Keep Your application date for the latest questions.Note this is a program that is free, thatcontainsadvertising.
GOBE Graad 7 Wiskunde 1.0.1 APK
GO & BE Programming
Die program berei leerders voor virJaarlikseNasionale eksamens in Graad 7 Wiskunde vir die Republiekvan SuidAfrika.Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jarevanassessering.Die leerder het n keuse om 'n voorbeeld toets te doen of omtekonsentreer op sekere kategoriee soos :Getalle en Bewerkings, Meetkunde en Finansiele WiskundeDie program randomeer elke vraag en verskaf antwoorde inmultikeuseformaat.Leidrade kan verskaf word vir woord probleme.Die lang optel, lang maal en lang deel vrae, help leerders op'nstapsgewyse manier om die somme te doen, en sommer maklik baasteraak.Breuke optel en Breuke aftrek is bygevoeg, en help leerders op'nstapsgewyse manier om die tegnieke te bemeester.Moeilike Probleme is uitgebrei sodat elke moeilike probleem'nleidraad kan verskaf, indien gevra.Daar is 45 verskillende vraagtipes in die huidige weergawe, metmeerom te kom.Hou asseblief U program op datum vir die nuutste vrae.Let wel hierdie is 'n program wat verniet is, watadvertensiesbevat.The programpreparesstudents for Annual National examinations in Grade 7Mathematicsfor the Republic of South Africa.The program contains examples of questions asked in previousyearsof assessment.The learner has a choice to make an example test or toconcentrateon certain categories such as:Number and Operations, Geometry and Financial MathematicsThe program randomer each question and provide answers inmultiplechoice format.Clues can be provided for word problems.The long summing long time and long part questions, help studentsona step by step way to do the math, and just easily master.Fractions picks and fractions deduction is added, and helplearnersin a stepwise manner to master the techniques.Difficult problems are extended to every difficult problem acluecan provide, if asked.There are 45 different types of questions in the currentversion,with more to come.Please keep your program up to date for the latest questions.Note this is a program that is free, thatcontainsadvertising.
GOBE Graad 3 Wiskunde 1.0.4 APK
GO & BE Programming
Die program berei leerders voor virJaarlikseNasionale eksamens in Graad 3 Wiskunde vir die Republiekvan SuidAfrika.Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jarevanassessering.Die leerder het n keuse om 'n voorbeeld toets te doen of omtekonsentreer op sekere kategoriee soos : Groter of Kleiner, OptelenAftrek, Maal en Deel en ook Woord probleme.Die program randomeer elke vraag en verskaf antwoorde inmultikeuseformaat.Leidrade kan verskaf word vir woord probleme.Daar is 21 verskillende vraagtipes in die huidige weergawe, metmeerom te kom.Hou asseblief U program op datum vir die nuutste vrae.Let wel hierdie is 'n program wat verniet is watadvertensiesbevat.The programpreparesstudents for Annual National examinations in Grade 3Mathematicsfor the Republic of South Africa.The program contains examples of questions asked in previousyearsof assessment.The learner has a choice to make an example test or toconcentrateon certain categories such as: Larger or smaller,Addition andSubtraction, Multiplication and Division and alsowordproblems.The program randomeer each question and provide answers inmultiplechoice format.Clues can be provided for word problems.There are 21 different types of questions in the currentversion,with more to come.Keep Your application date for the latest questions.Note this is a program that is free that containsadvertising.
GOBE Leer om Syfers te Skryf 1.0.1 APK
GO & BE Programming
Leer om jou kind vinnig en maklik om syfersteskryf.Gebruik ons drie oefeninge om sommer gou syfers te skryf.Gebruike kolle, vorms of breukdele om die syfer te leer skryf opdieskerm.Voltooi 'n "Random" toets na die tyd om jou kind se kennistetoets.Let asseblief op die program bevat advertensies.Learning your childeasilyand quickly figures to write.Use our three exercises soon figures to write.Uses dots, shapes or fractions to learn the figure write onthescreen.Complete a "random" test to the time to test yourchild'sknowledge.Please note the program contains advertisements.
GOBE Circus Afrikaans Free 1.0.6 APK
GO & BE Programming
This is a demonstration version, not all theexercises are active. Please buy the full version, which has noadvertisements and full access to all the exercises.Hierdie is die demonstrasie weergawe, nie alle oefeninge is aktiefnie. Koop asseblief die volledige program om geen advertensies envolle toegang tot die al die oefeninge te kry.Die Sirkus is 'n voorskoolse Program wat skool gereedheid inoefen.Die Sirkus dek drie ouderdomsgroepe: 3.5 - 4, 5 en 6 jaar. Ouderdomspesifieke doelwitte vir elke vaardigheid word ook verskaf watleiding aan ouers en onderwysers gee.Persepsie het drie ouderdoms vlakke vir Kleure, Vorms enTeenoorgesteldes.Inkleur bestaan uit 3 ouderdomsvlakke met 4 inkleur metodes : verf,nommertjies kleur, kolletjies kleur en prentjies naverf. Daar is 10prente per ouderdomsvlak.Legkaarte het 3 ouderdom spesifieke vlakke met stukke vanaf 4 to35.Die oorspronklike storie word gelees vir die kind terwyl diegeskrewe teks van kleur verander.
GOBE Grade 4 Mathematics 1.0.3 APK
GO & BE Programming
The app prepares grade 4 learners forAnnualNational Assessment in Mathematics for the Republic ofSouthAfrica.The app contains examples of questions asked in previous yearsofAssessment.The learner has a choice of which to take an example test, ortoconcentrate on certain categories like:1: Greater Than or Smaller Than, 2. Adding and subtracting ,3.Multiplication and Division or 4. Word problems.Our long addition, long multiplication and long divisionquestions,help learners, through a step by step question and answermethod,to easily practice this notoriously, difficult part ofthecurriculum.The app fully randomizes each question type and answers andprovidesanswers to questions in multiple choice format. Hints areprovidedfor Word problems.There are 23 different types of questions in the currentversion,with more to come.Please keep your app updated for the latest questions.Please note this is a free app which uses advertising.
GOBE Grade 5 Mathematics 1.0.1 APK
GO & BE Programming
The app prepares grade 5 learners forAnnualNational Assessment in Mathematics for the Republic ofSouthAfrica.The app contains examples of questions asked in previous yearsofAssessment.The learner has a choice of which to take an example test, ortoconcentrate on certain categories like:1: Greater Than or Smaller Than, 2. Adding and subtracting ,3.Multiplication and Division or 4. Word problems.Our long addition, long multiplication and long divisionquestions,help learners, through a step by step question and answermethod,to easily practice this notoriously, difficult part ofthecurriculum.We have extended our fraction addition and fraction subtraction,tohelp learners, through a step by step question and answer methodtomaster the techniques.The app fully randomizes each question type and answers andprovidesanswers to questions in multiple choice format. Hints areprovidedfor for almost all questions.There are 32 different types of questions in the currentversion,with more to come.Please keep your app updated for the latest questions.Please note this is a free app which uses advertising.
Loading...